Skolēnu uzņemšana

Skolēnu uzņemšana 1.-9.klasē

 

No 2024.gada 1. februāra Laucienes pamatskolā sāk reģistrēt bērnus, kuri 2024.gada 1.septembrī uzsāks mācības 1.klasē.

Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu skolā var iesniegt klātienē vai elektroniski.

Iesnieguma iesniegšana klātienē:

Bērna likumiskais pārstāvis savu apmeklējuma laiku bērna reģistrēšanai skolā var pieteikt elektroniski : laucienespamatskola@talsi.lv vai pa tālruni 63291080.

Skolēnu reģistrēšana klātienē notiek no 9:00 – 15:00. Ierodoties izglītības iestādē pieteiktajā laikā, skolēna likumiskais pārstāvis uzrāda skolas darbiniekam, kurš veic skolēna reģistrēšanu 1.klasē, šādus dokumentus:

  • likumiskā pārstāvja personas apliecinošu dokumentu;
  • likumiskā pārstāvja iesniegumu ( IESNIEGUMS   ).

Vēlams iesniegumu aizpildīt iepriekš. Iesnieguma veidlapu var saņemt arī pie skolas dežuranta;

  • bērna dzimšanas apliecību (tikai iesniegumā norādīto datu salīdzināšanai);
  • aizgādību apliecinošu dokumentu, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks.

Izglītības iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai parādījušās elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

 

Nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski uz izglītības iestādes

e-pastu : laucienespamatskola@talsi.lv

  • likumiskā pārstāvja iesniegums ( IESNIEGUMS_e-parakstīšanai ) ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks.

 

Bērna likumiskie pārstāvji līdz 2024.gada 31. augustam skolā iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u vai veidlapa Nr. 027).


Iespējams pasūtīt skolas formas vesti, svārkus vai sarafānu:

https://www.skolasforma.lv/laucienes-pamatskola

 

Laucienes pamatskolas piedāvājums 1.klases skolēniem 2024./2025. mācību gadā.

Interešu izglītības nodarbību piedāvājums:

koris, ansamblis, instrumentālais ansamblis, tautiskās dejas, LEGO mehānika, dabaszinātņu pulciņš, mākslas pulciņš, florbols, futbols,.

Fakultatīvi : logopēdija, koriģējošā vingrošana, datorika, badmintons, Džimbas nodarbības, glītrakstīšana, literatūras lasīšana

 

Ērtākai un ātrākai informācijas saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • Kontakttālrunis: 632 91080, 22026016
  • E-pasts: laucienespamatskola@talsi.lv

____________________________________________________________________________________