Pedagogi

Laucienes pamatskolas pedagogu saraksts 2023./24.m.g..

Iveta Madalāne 1.kl.audz., sākumskolas skolotāja, pag.dienas gr.skolot.
Daiga Rēdere 2.kl.audz., sākumskolas skolotāja, matemātikas, dizaina un tehn.3.kl.,sociālo zin.7.-9.kl.skolotāja,

pag.dienas gr.skolot.

Ludmila Kniploka 3.kl.audz., sākumskolas skolotāja, matemātikas, sociālo zina.un vēstures 4.kl.skolotāja,4.-9.kl. krievu valodas skolotāja, Džimbas nodarbību vadītāja
Signeta Šveiduka 4.kl.audz., sākumskolas skolotāja, vizuālās m.4.kl.skolot.
Inga Heinrihsone 5.kl.audz., latv.val. un literatūras 4., 5., 9.kl., angļu val.

1. – 3.kl., dabas zinību 4.-6.kl. skolotāja

Beate Bērziņa 6./7.kl.audz., angļu val. 4. – 9.kl.,teātra mākslas 5., 7.kl., sociālo zin. un vēstures, pag.dienas gr.skolotāja
Arita Teibe 8.kl.audz., audzināšanas darba koordinatore, dizaina un tehn., vizuālās mākslas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pag.dienas gr.skolotāja
Dace Raģe 9.kl.audz., matemātikas, fizikas un inženierzinību skolotāja
Inga Zemīte Direktores vietniece izglītības jomā, matemātika 5.kl. skolotāja, pag.dienas gr.skolotāja
Iveta Balode Latviešu val., literatūras 6., 7., 8.kl.skolotāja, bibliotekāre
Antra Treide Latvijas un pasaules vēstures

7. – 9.kl.skolotāja, 5.kl. sociālo zin. un vēsturesskolotāja

Evija Ķezbere Ģeogrāfijas 7. – 9.kl. skolotāja
Agita Rūtiņa Ķīmijas  8., 9.kl. skolotāja
Nauris Varņeckis Datorikas1. – 9.kl.skolotājs, interešu izglītības skolotājs
Gerda Zvirgzdiņa Sporta un veselības mācības 1.-9.kl.skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Lidija Ēce-Gvozdicka Bioloģijas 7.-9.kl.skolotāja
Linda Juškina Mūzikas 1.-9.kl.skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Lolita Šnikvalde Sociālais pedagogs
Jolanta Plaude Sertificēts skolas un izglītības psihologs
Normunds Krūze Interešu izglītības skolotājs
Zinta Dreimane Interešu izglītības skolotāja
Lelde Damlice Pirmsskolas skolotāja jaukta vecuma bērnu grupā
Inga Volmane Pirmsskolas skolotāja jaukta vecuma bērnu grupā
Kristīne Kučere Pirmsskolas skolotāja 5-6 gadus vecu bērnu grupā
Maija Vanaga Pirmsskolas skolotāja 5-6 gadu vecu bērnu grupā
Aivars Eņģelis Sporta skolotājs pirmsskolā
Inga Valtere Logopēde