Kontakti

Skolas administrācija

Signeta Šveiduka
Skolas direktore
Tālrunis: 22026016
E-pasts: signeta.sveiduka@talsi.lv

Inga Zemīte
Direktores vietniece izglītības jomā
Tālrunis: 26430020
E-pasts: ingazemite1@inbox.lv

Gita Sedola
Lietvede
Tālrunis: 63291080, 26151655
E-pasts: laucienespamatskola@talsi.lv

Māris Umlejs
Skolas feldšeris
Tālrunis: 25935141
E-pasts: maris.umlejs@inbox.lv

Aivis Freijs
Skolas saimniecības pārzinis
Tālrunis: 26180133
E-pasts: aivis.freijs@talsi.lv

Norēķinu rekvizīti

Maksātājs:
TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90009113532
adrese – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
banka: a/s SEB banka
kods: UNLALV2X
konts: LV49UNLA0028700130033
Pakalpojuma/preču saņēmējs
LAUCIENES PAMATSKOLA
Adrese: “Laucienes pamatskola” , Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov. , LV –
3285
Adrese: “Dursupes skola”, Dursupe, Balgales pag., Talsu nov.,LV-3287